Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Kolejny etap prac w Elektrowni Dolna Odra

2020-05-14

W Elektrowni Dolna Odra, rozpoczęliśmy kolejny etap prac wynikający z podpisanej w 2018 roku umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8.

Projekt ma na celu  dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Prace na obiekcie są realizowane nieprzerwanie od maja 2019. Znaczna część prac związanych z zabudową poszczególnych instalacji SCR jest prowadzona podczas pracy kotłów tzn. przed właściwym postojem modernizacyjnym. Dobrana technologia montażu umożliwiająca prowadzenie prac pod czynnymi liniami energetycznymi przy pracujących kotłach pozwala na zakończenie wielu zakresów prac przed właściwym odstawieniem danego kotła co pozwala na terminowe wykonanie całości prac w okresie postojów poszczególnych kotłów, których czas jest limitowany do 120 dni dla danego kotła.

W przeciągu roku od rozpoczęcia prac (maj 2019 – maj 2020) została zabudowana kompletna instalacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej (część wspólna całego projektu),  kompletna instalacja SCR kotła K6, niemal 100% konstrukcji (wsporczych i drugorzędowych) reaktorów kotłów K5, K7 i K8, kompletny reaktor K7 oraz niemal 50% reaktora K5.

 

Na chwilę obecną instalacja SCR kotła K6 jest w trakcie rozruchu w oczekiwaniu na gotowość kotła do rozpalenia, a postój modernizacyjny kotła K7 rozpoczął się od dnia 02.05.2020 i będzie zakończony w dniu 30.08.2020.

Całość prac montażowych, instalacyjnych i rozruchowych Projektu (poza pracami budowlanymi) jest realizowana przez SBB ENERGY SA zarówno w oparciu o siły własne, jak i podwykonawców.

 

Całemu zespołowi zaangażowanemu i koordynującemu kontrakt gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji kolejnych etapów Projektu.

Nowatorska technologia SBB ENERGY SA wchodzi na rynek energetyczny.

2020-03-13

SBB ENERGY SA w ramach prac badawczo - rozwojowych opracowała rozwiązanie odpowiadające na ostatnie wyzwania konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Projekt pt. „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych (HDS)” realizowany przez SBB ENERGY SA przy współudziale Politechniki Śląskiej w latach 2017-2019, przyczynił się do opracowania nowatorskiej technologii redukcji tlenków azotu ze spalin, umożliwiającej ograniczenie ich emisji do poziomu poniżej 150 mg/m3, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

Wielopłaszczyznowe podejście do problemu pozwoliło firmie SBB ENERGY SA otrzymać rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo i odpowiadające na ostatnie wyzwania wymogów środowiskowych ale również ograniczające wpływ wykorzystywania amoniaku na uboczne produkty spalania.

Dziś technologia HDS będąca gotowym produktem komercyjnym stanowi nową pozycję w portfolio firmy SBB ENERGY SA, a jej pierwsze zastosowanie w pełnej skali zrealizowane zostanie w elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.

Zadanie obejmie implementację hybrydowego systemu redukcji tlenków azotu poprzez zabudowę warstwy katalitycznej w wirnikach obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów OP130 K1 i K2 w łódzkiej Elektrociepłowni nr 3 oraz został on przewidziany do realizacji na lata 2020-2023.

Podpisanie protokółu odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A.

2019-01-14

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.12.2018 podpisano protokół odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Instalacje spełniają wszystkie gwarantowane parametry techniczne zgodnie z zapisami umowy.