Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina

2020-07-23

Z przyjemnością informujemy, o odbiorze końcowym Projektu pod nazwą „Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina”.

W ramach Projektu zostały zbudowane dwie niezależne instalacji katalitycznego odazotowania spalin w konfiguracji Tail End wraz z węzłem rozładunku oraz magazynowania reagenta. Instalacje zapewniają obniżenie emisji NOx w spalinach do poziomu poniżej 150mg/Nm³ dla potrzeb jednego kotła OP-230 oraz czterech kotłów OP-210M.

Ponadto instalacja została wyposażona w unikalny system podgrzewu spalin za pomocą pary oraz system odzysku ciepła ze spalin po procesowych i wykorzystanie go do podgrzewu wody ciepłowniczej.

Projekt był realizowany w oparciu o własne „know how” w formule „pod klucz” co oznacza, że w zakresie prac było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, prac montażowych, rozruchu oraz optymalizacji.

Wszystkim zaangażowanym w realizacje i koordynacje kontraktu serdecznie gratulujemy.

Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe w Synthos Dwory 7

2020-07-22

Miło nam poinformować, że SBB ENERGY S.A. ukończyło projekt pod nazwą „Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe  w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”.

Kontrakt zrealizowany został w systemie „pod klucz” (projekt, budowa i uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji).

W ramach projektu kocioł parowy z ciężkim obmurzem Pauker typ 2-o, 130 t/h zbudowany w 1954 roku opalany podstawowo węglem oraz gazem kopalnianym został przebudowany na kocioł opalany tylko gazem. Układ paliwa gazowego umożliwia spalanie dwóch rodzajów gazu: gazu ziemnego w tym podstawowo regazyfikowanego gazu LNG, oraz gazu kopalnianego.

Po przebudowie główne parametry kotła K4 to :

Wydajność  100 t/h, temperatura pary 480°C, ciśnienie 7,8 MPa.

Emisje: NOx3, CO3, pył3.

W celu realizacji zadania zostały częściowo zdemontowane układy podawania węgla oraz odprowadzania popiołu, a w kotle i w jego otoczeniu zostały zainstalowane niżej wymienione urządzenia i instalacje:

•                  2 palniki gazowe do jednoczesnego spalania gazu ziemnego i kopalnianego

•                  2 wentylatory powietrza do spalania wraz z układami regulacji ilości powietrza

•                  2 układy doprężania gazu kopalnianego z dmuchawami rotacyjnymi i chłodnicą gazu

•                  Instalacje gazu ziemnego i kopalnianego wewnątrz kotłowni,

•                  Nowy system pomiaru emisji spalin

•                  Układy elektryczne do zasilania nowych urządzeń

•                  Obiektowe układy pomiarowe i szafy sterownicze

W trakcie przebudowy zachowano z niewielkimi zmianami część ciśnieniową kotła oraz układ wyprowadzania spalin.

Regulacja pracy kotła po przebudowie została zrealizowana w istniejącym systemie DCS.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizacje i koordynacje kontraktu.

Kolejny etap prac w Elektrowni Dolna Odra

2020-05-14

W Elektrowni Dolna Odra, rozpoczęliśmy kolejny etap prac wynikający z podpisanej w 2018 roku umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8.

Projekt ma na celu  dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Prace na obiekcie są realizowane nieprzerwanie od maja 2019. Znaczna część prac związanych z zabudową poszczególnych instalacji SCR jest prowadzona podczas pracy kotłów tzn. przed właściwym postojem modernizacyjnym. Dobrana technologia montażu umożliwiająca prowadzenie prac pod czynnymi liniami energetycznymi przy pracujących kotłach pozwala na zakończenie wielu zakresów prac przed właściwym odstawieniem danego kotła co pozwala na terminowe wykonanie całości prac w okresie postojów poszczególnych kotłów, których czas jest limitowany do 120 dni dla danego kotła.

W przeciągu roku od rozpoczęcia prac (maj 2019 – maj 2020) została zabudowana kompletna instalacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej (część wspólna całego projektu),  kompletna instalacja SCR kotła K6, niemal 100% konstrukcji (wsporczych i drugorzędowych) reaktorów kotłów K5, K7 i K8, kompletny reaktor K7 oraz niemal 50% reaktora K5.

 

Na chwilę obecną instalacja SCR kotła K6 jest w trakcie rozruchu w oczekiwaniu na gotowość kotła do rozpalenia, a postój modernizacyjny kotła K7 rozpoczął się od dnia 02.05.2020 i będzie zakończony w dniu 30.08.2020.

Całość prac montażowych, instalacyjnych i rozruchowych Projektu (poza pracami budowlanymi) jest realizowana przez SBB ENERGY SA zarówno w oparciu o siły własne, jak i podwykonawców.

 

Całemu zespołowi zaangażowanemu i koordynującemu kontrakt gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji kolejnych etapów Projektu.