Optymalizacja i pomiary

Działania optymalizacyjne prowadzone przez SBB ENERGY S.A. obejmują:

 • analizę parametrów podstawowych pracy kotła,
 • analizę rozdziału współczynnika nadmiaru powietrza w komorze paleniskowej,
 • ocenę poprawności wskazań aparatury obiektowej AKPiA,
 • kontrolę bilansową powietrza do spalania,
 • ocenę możliwości zmiany charakterystyk UAR (w systemach DCS),
 • ogólną ocenę stanu technicznego i jakości pracy instalacji młynowych,
 • ogólną ocenę czystości powierzchni ogrzewalnych kotła,
 • ogólną ocenę czystości Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza.

Optymalizacja metod pierwotnych redukcji tlenków azotu obejmuje: 

 • wprowadzenie podstechiometrycznego spalania w pasie palnikowym,
 • obniżenie zawartości O2 przy zastosowaniu powłok chroniących przed korozją niskotlenową,
 • stosowanie palników niskoemisyjnych specjalnej konstrukcji, zmiany kątów pochylenia,
 • implementacja wniosków z wykonanych pomiarów rozpływów powietrza do kotła,
 • stopniowanie powietrza wtórnego na wysokości komory paleniskowej,
 • kontrola pracy zdmuchiwaczy parowych i pyłofonów,
 • wprowadzenie korekt do UAR kotła, w ramach istniejących możliwości regulacyjnych określonych w SIEK (Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji Kotła); wprowadzenie nowych charakterystyk i zmian w UAR kotła (określonych w albumach nastaw).

Optymalizacja metod wtórnych redukcji tlenków azotu obejmuje: 

 • metody selektywnej redukcji niekatalitycznej SNCR (Selective Non-Catalityc Reduction),
 • metody selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Selective Catalityc Reduction),
 • metody selektywnej redukcji katalitycznej SCR typu Tail End,
 • metody jednoczesnego usuwania dwutlenku siarki i tlenków azotu,
 • nowatorską metodę firmy SBB – Hybrid DeNOx System.

Optymalizacja pracy kotłów obejmuje: 

 • analizę jakości pracy instalacji młynowych,
 • poprawę sprawności kotła (ograniczenie strat niecałkowitego spalania),
 • poprawę sprawności kotła (wzrost temperatury pary), przy auto-regulacji zmiany kąta położenia palników,
 • zwiększenie elastyczności pracy kotła (poprzez np. modyfikację UAR, zmianę krzywych),
 • analiza jakości spalanego paliwa i ocena wpływu na parametry eksploatacyjne i niskoemisyjne,
 • szkolenia personelu w zakresie obsługi wprowadzonych korekt i obsługi dodatkowych instalacji deNOx,
 • spełnienie wymogów technicznych np. w zakresie parametrów pary za kotłem,
 • spełnienie wymagań bezpiecznego procesu spalania dla palników pyłowych, strumieniowych i wirowych,
 • spełnienie wymagań bezpiecznego procesu spalania dla różnego rodzaju kotłów z palnikami pyłowymi strumieniowymi, wirowymi, kotłów fluidalnych oraz kotłów z paleniskami rusztowymi.

Pomiary kotłów, młynów, wentylatorów obejmują:

 • wyznaczenie strat cieplnych oraz sprawności kotła wraz z implementacją wniosków na podstawie wykonanych pomiarów,
 • wyznaczenie bilansu cieplnego kotła, 
 • wyznaczenie parametrów pracy układów młynowych wraz z implementacją wniosków na podstawie wykonanych pomiarów,
 • wyznaczenie rozkładu ciśnień i temperatur spalin w komorze paleniskowej i kanałach spalin wraz z implementacją wniosków na podstawie wykonanych pomiarów,
 • wyznaczenie rozkładu ciśnień i temperatur powietrza do spalania wraz z implementacją wniosków na podstawie wykonanych pomiarów,
 • wyznaczenie bilansu powietrza do spalania,
 • wyznaczenie składu spalin (NOx, SO2, CO, CO2),
 • sprawdzenie szczelności instalacji na drodze spalin,
 • zapewnienie analiz paliwa i odpadów paleniskowych w akredytowanym laboratorium zewnętrznym np. GIGu, Energopomiaru, ICHPW.

SBB ENERGY S.A. świadczy także usługi w zakresie:

 • doboru możliwie najlepszej lokalizacji sond ruchowych O2 i temperatury w celu uzyskania dokładnych danych do eksploatacji kotła – badania prowadzone przy różnych wariantach pracy kotła i układów młynowych,
 • wykonywania pomiarów emisji NOx, SO2, CO, CO2 metodami referencyjnymi,
 • pomiary rozkładu temperatury w komorze paleniskowej przy użyciu sond HVT,
 • pomiary czasu przebywania cząsteczki w paleniskach kotłowych lub Zakładach Termicznego Przekształcania Odpadów,
 • bieżące badania zawartości części palnych (poprzez prażenie w piecu komorowym w temperaturze 850°C) i NH3 (przy użyciu odczynników chemicznych) w popiele lotnym.
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .