Technologie redukcji emisji przemysłowych

Technologia de-SOx & Acid Gas Control

Technologia cyrkulacyjnego złoża fluidalnego składającego się z reaktora pneumatycznego oraz połączonego z nim filtra workowego. Technologia ta stanowi sprawdzone rozwiązanie, wykazujące wysoką wydajność w procesach półsuchego odsiarczania spalin. Proces odsiarczania oparty na reaktorze pneumatycznym pozwala na osiągnięcie wysokich sprawności wychwytywania SO2 dla szerokiego przedziału zawartości siarki w spalanym paliwie oraz redukcję emisji HCl (chlorowodoru) i SO3 (trójtlenku siarki).

Porównując do innych technologii odsiarczania spalin, technologia ta pracuje z dużą niezawodnością przy minimalnych nakładach na obsługę i konserwację. Oferowana instalacja nie ma żadnych ruchomych części wewnątrz reaktora i nie wykorzystuje procesu mieszania sorbentu z wodą przed podaniem do reaktora. W reaktorze pneumatycznym sorbent i woda są podawane oddzielnie. Większa niezawodność i dyspozycyjność technologii została osiągnięta poprzez wyeliminowanie urządzeń wymagających częstej obsługi i konserwacji, zmniejszając tym samym koszty eksploatacyjne redukcji siarki Zaletami tej technologii jest:

  • Łatwość sterowania i kontroli procesu dla pełnego zakresu zmian w ilości odsiarczanych spalin
  • Długim czas retencji substancji stałych, który umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie sorbentu.
  • Ciągłe ścieranie powierzchni cząstek wapna w reaktorze odsłaniając przy tym aktywne cząstki sorbentu.
  • Temperatura pracy bliska temperaturze nasycenia, dzięki czemu można osiągnąć wysoki stopień wykorzystania sorbentu.
  • Wilgotność powierzchni substancji zawieszonych w złożu utrzymującą się prawie na stałym poziomie. Osiągnięto to przez całkowicie niezależny od ilości sorbentu system dozowania wody procesowej.
  • Możliwość optymalnej pracy reaktora w szerokim zakresie obciążenia
  • Brak ścieków
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .