Kolejny etap prac w Elektrowni Dolna Odra

W Elektrowni Dolna Odra, rozpoczęliśmy kolejny etap prac wynikający z podpisanej w 2018 roku umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8.

Projekt ma na celu  dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Prace na obiekcie są realizowane nieprzerwanie od maja 2019. Znaczna część prac związanych z zabudową poszczególnych instalacji SCR jest prowadzona podczas pracy kotłów tzn. przed właściwym postojem modernizacyjnym. Dobrana technologia montażu umożliwiająca prowadzenie prac pod czynnymi liniami energetycznymi przy pracujących kotłach pozwala na zakończenie wielu zakresów prac przed właściwym odstawieniem danego kotła co pozwala na terminowe wykonanie całości prac w okresie postojów poszczególnych kotłów, których czas jest limitowany do 120 dni dla danego kotła.

W przeciągu roku od rozpoczęcia prac (maj 2019 – maj 2020) została zabudowana kompletna instalacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej (część wspólna całego projektu),  kompletna instalacja SCR kotła K6, niemal 100% konstrukcji (wsporczych i drugorzędowych) reaktorów kotłów K5, K7 i K8, kompletny reaktor K7 oraz niemal 50% reaktora K5.

Na chwilę obecną instalacja SCR kotła K6 jest w trakcie rozruchu w oczekiwaniu na gotowość kotła do rozpalenia, a postój modernizacyjny kotła K7 rozpoczął się od dnia 02.05.2020 i będzie zakończony w dniu 30.08.2020.

Całość prac montażowych, instalacyjnych i rozruchowych Projektu (poza pracami budowlanymi) jest realizowana przez SBB ENERGY SA zarówno w oparciu o siły własne, jak i podwykonawców.

Całemu zespołowi zaangażowanemu i koordynującemu kontrakt gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji kolejnych etapów Projektu.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .