Suszenie obmurza kotła fluidalnego

Przeprowadziliśmy operację suszenia obmurza kotła fluidalnego OFz 450B w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Wykonawcą wymurówki o łącznej masie ok. 760 ton jest firma IZOMAR Sp. z o.o., która jednocześnie była naszym Zleceniodawcą.
 
Operację suszenia zrealizowano przy pomocy, specjalnie do tego celu zaprojektowanej i wykonanej w całości przez naszą firmę, instalacji szesnastu palników dodatkowych, umieszczonych we włazach rewizyjnych do poszczególnych elementów kotła i zasilanych lekkim olejem opałowym. Dla potrzeb operacji suszenia opracowaliśmy technologię procesu. Przyjęte rozwiązanie pozwala na bardzo równomierne nagrzewanie wymurówki oraz na zachowanie dużej dokładności przyrostu temperatur w suszonym obmurzu.
 
Na etapie projektowania instalacji palników dodatkowych musieliśmy pokonać wiele trudności natury konstrukcyjnej, jak również tych, związanych bezpośrednio z technologią procesu suszenia. Naszym zdaniem, na uwagę zasługuje przyjęte rozwiązanie dotyczące zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza do spalania, różniące się od dotychczas stosowanych.
 
Obmurze kotła fluidalnego OFz 450 B wykonane jest z wielu rodzajów betonów izolacyjnych i ogniotrwałych, a także elementów szamotowych i mas plastycznych o zróżnicowanej zawartości wilgoci. Ze względu na specyfikę procesu spalania w kotłach fluidalnych, obmurze ma różną grubość i gęstość w poszczególnych elementach kotła. Przytoczone uwarunkowania dotyczące złożoności konstrukcji obmurza sprawiły, iż zagadnienie doboru mocy cieplnej poszczególnych palników olejowych było zadaniem bardzo odpowiedzialnym i trudnym. W tym celu dokonano obliczeń cieplnych bazujących na bilansowaniu zmian energii wewnętrznej podczas symulowanego nagrzewania poszczególnych elementów kotła.
 
Operację suszenia obmurza kotła OFz 450B przeprowadzono zgodnie z dostarczoną przez wykonawcę obmurza krzywą suszenia stanowiącą gwarancję poprawności procesu. Na podstawie wizji lokalnej po zakończeniu suszenia, operacja została pozytywnie oceniona przez przedstawicieli FK RAFAKO SA, IZOMAR Sp. z o.o. i Elektrociepłowni Żerań. W celu zasięgnięcia opinii o efektach przeprowadzonego procesu suszenia zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszym Zleceniodawcą.