Certyfikaty i uprawnienia

SOLIDNA FIRMA 2015

Certyfikat Solidna Firma jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki jest

  • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
  • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
  • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
  • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
  • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Certyfikat PN-EN ISO 9001

SBB ENERGY S.A. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat SCC ** 2011

Certyfikat SCC**:2011 wydany przez TUV Rheinland Cert GmbH potwierdza SBB ENERGY S.A. w zakresie: Modernizacja, naprawa oraz montaż mechaniczny, elektryczny i automatyki urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych. Prowadzenie działalności Generalnego Wykonawstwa w ramach modernizacji obiektów energetycznych. Czyszczenie chemiczne elementów instalacji oraz rozruch urządzeń energetycznych, prefabrykacja elementów instalacji mechanicznych i elektrycznych, montaż konstrukcji stalowych. Wdrażanie nowych technologii. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych.

Certyfikat nr CSW/009/2018

Wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 

CERTYFIKAT UDT-CERT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Certyfikat UDT-CERT Zakładowej Kontroli Produkcji  poświadcza, iż konstrukcyjne wyroby metalowe i pomocnicze, konstrukcjne elementy stalowe w klasach do EXC3 zostały poddane przez producenta wstępnem badaniu i podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą  normą PN-EN 1090-1:2010 IDT.

UPRAWNIENIA NR UC-16-97-W-2-15

Urząd Dozoru Technicznego uprawnia SBB ENERGY S.A. do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.

Decyzja UC-16-97-P/3-15

SBB ENERGY S.A. posiada uprawnienie do dokonywania modernizacji urządzeń ciśnieniowych.

UDT - Decyzja UC-16-97-N/4-15

Urząd Dozoru Technicznego uprawnia SBB ENERGY S.A. do wykonania napraw: kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących

Świadectwo Kwalifikacyjne nr 82/1047/VII/2018

Uprawnienie dla SBB ENERGY S.A. do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1,2 i 3  zgodnie z normą PN - M - 69008 z uwzglednieniem wymagań normy PN-B-06200