Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB/9002/2016

2017-01-10

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 3/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę wentylatora spalin wraz silnikiem i falownikiem do budowy instalacji pilotażowej.

Załączniki:

3-POIR-SBB-9002-2016.pdf

3-POIR-SBB-9002-2016.docx

Zalacznik_3-POIR-SBB-9002-2016.docx

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-12-20

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/POIR/SBB 9002/2016 w dniu 19.12.2016 roku wybrano Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-12-20

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych realizowanej w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 04.11.2016 roku wybrała Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.