Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Nowy kontrakt

2017-10-16

W dniu 9 października 2017 roku został zawarty kontrakt pomiędzy CEZ Elektrownia Skawina S.A. (CEZ Polska S.A.) i międzynarodowym Konsorcjum Spółek 100% polskiej SBB Energy S.A. i czeskiej CEZ Energeticke Sluzby na wybudowanie w CEZ Elektrownia Skawina nowoczesnej instalacji redukcji emisji NOx ze spalin. Instalacja katalitycznego odazotowania będzie najnowocześniejszą tego typu instalacją w Polsce i będzie zabudowana za istniejącą instalacją półsuchego odsiarczania jako układ technologiczny w wersji tail-end. Z dniem 17.08.2017 ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Konkluzje BAT nakładają na jednostki wytwórcze restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń, takich jak SO2, NOx, Pył, Hg, HCL czy HF.

Firma SBB ENERGY S.A. od wielu lat wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku, z którymi mierzą się nasi klienci. Posiadamy w swoim portfolio szereg technologii redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska, które można stosować indywidualnie, jak również łączyć ze sobą w wysokoefektywne technologie hybrydowe, zapewniające najbardziej optymalne rozwiązania, indywidualnie skonfigurowane do specyficznych warunków infrastrukturalnych jednostek wytwórczych, umożliwiające dotrzymanie emisji na poziomie zgodnym z wymogami BAT.

W naszym podążaniu za rozwojem technologicznym pozostajemy jednocześnie świadomi jak zaostrzenie wymagań wpływa na charakterystykę układu technologicznego w aspekcie kompleksowym procesu generacji enegii (m.in. jak poszczególne metody wpływają na przykład na uboczne produkty spalania). W związku z planowanym wdrożeniem pakietu ustaw tzw. Circular Economy, przy wyborze prawidłowego rozwiązania jest to jeden z elementów niezbędnych, który zawsze musi być brany pod uwagę. Instalacja typu tail-end SCR uwzględnia wszystkie te uwarunkowania i uczyni CEZ Elektrownia Skawina S.A. do spełnienia zarówno wymogów konkluzji BAT, jak i projektowanych ustaw Circular Economy.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2017-08-30

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 9/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 28-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę W.L. Gore & Associates Inc, 101 Lewisville Rd, Elkton, MD, 21921 USA

Podpisanie kontraktu na budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz.

2017-08-23

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.08.2017 SBB ENERGY S.A. podpisało kontrakt na budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Zgodnie z zapisami w umowie, w pierwszej kolejności tj. w sierpniu 2018 do eksploatacji zostanie przekazana instalacja kotła K4, a w listopadzie 2018 r. - kocioł K3. Zakończenie kontraktu planowane jest na grudzień 2018r. Całemu zespołowi koordynującemu projekt życzymy powodzenia i terminowej realizacji.